Nagroda Honorowa im. Fryderyka Kremsera

Ustanawia się z dniem 1 stycznia 1998 roku Nagrodę Honorową im. Fryderyka Kremsera - twórcy i wieloletniego przewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, wybitnego fotografa - krajoznawcy, publicysty i teoretyka fotografii krajoznawczej w Polsce.
Nagroda Honorowa im. Fryderyka Kremsera stanowi wyraz najwyższego uznania za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie fotografii krajoznawczej, za działalność i osiągnięcia organizacyjne w ruchu fotografii krajoznawczej oraz za działalność popularyzującą fotografię krajoznawczą.

REGULAMIN:

§ 1

Nagroda Honorowa im. Fryderyka Kremsera zwana dalej "Nagrodą" posiada formę specjalnego dyplomu, przyznawana jest raz w roku i wręczana uroczyście podczas ważnej wiodącej imprezy organizowanej przez Komisję Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.

§ 2

Pieczę nad całokształtem procedur i działań związanych z nadawaniem Nagrody sprawuje Kapituła Nagrody. Zasady powoływania członków kapituły oraz kompetencje kapituły ustalają odrębne wytyczne stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 3

Nagrodę przyznaje się wyłącznie osobom fizycznym zasłużonym dla fotografii, szczególnie dla fotografii krajoznawczej za:
- twórczość fotograficzną, w której tematem wiodącym jest krajoznawstwo w najszerszym tego słowa rozumieniu,
- długoletnią działalność społeczną wiążącą się bezpośrednio z fotograficznym ruchem krajoznawczym,
- działalność naukowo badawczą w dziedzinie historii fotografii krajoznawczej i dziedzinach pokrewnych, działalność publicystyczną, prelekcyjną, wystawienniczą i pedagogiczną popularyzującą fotografię krajoznawczą zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych.
Kapituła Nagrody za zgodą KFK ZG PTTK może nominować do Nagrody osoby fizyczne również za inną działalność uznaną za ważną dla ruchu fotografii krajoznawczej.

§ 4

Wnioski o nadanie Nagrody mogą składać:
- Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK,
- jednostki organizacyjne PTTK prowadzące statutowo działalność związaną z ruchem fotografii krajoznawczej,
- stowarzyszenia i kluby fotograficzne nie związane organizacyjnie z PTTK,
- członkowie Kapituły Nagrody,
- instruktorzy fotografii krajoznawczej, oraz osoby posiadające Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu przynajmniej złotym,
- osoby działające w ruchu fotograficznym w Kraju, których działalność twórcza i organizacyjna w dziedzinie fotografii krajoznawczej jest powszechnie znana.
Wnioski powinny być składane w terminie do końca III kwartału roku poprzedzającego wręczenie nagrody na adres Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi.

§5

Wnioski o nadanie Nagrody powinny zawierać podstawowe dane osobowe kandydatów zgłaszanych do Nagrody i uzasadnienie. Kapituła Nagrody może zażądać uzupełnienia wniosku o dokumentację potwierdzającą działalność i osiągnięcia kandydata, zwłaszcza w dziedzinie fotografii krajoznawczej.

§6

Kapituła Nagrody w terminie do końca każdego roku poprzedzającego rok wręczenia Nagrody przedkłada KFK ZG PTTK wykaz osób nominowanych do Nagrody.

§7

Nagrodę przyznaje KFK ZG PTTK zwykłą większością głosów. W posiedzeniu Komisji bierze udział z prawem głosu Przewodniczący Kapituły Nagrody lub jego zastępca.

§8

Nagroda może być przyznawana wyłącznie osobom nominowanym do nagrody przez Kapitułę Nagrody.

§9

Nagroda łączy w sobie wszystkie dotychczas przyznawane przez KFK ZG PTTK nagrody honorowe i uznaniowe za twórczość i działalność w ruchu fotografii krajoznawczej. Z dniem 1 stycznia 1998 r. tracą moc wszystkie regulaminy nagród honorowych i uznaniowych nadawanych przez KFK ZG PTTK z wyjątkiem Dyplomu KFK ZG PTTK i z wyłączeniem regulaminów odznaczeń i odznak otrzymywanych w oparciu o gromadzenie punktów, lub zdawanie egzaminów kwalifikacyjnych, a także przyznawanych na wystawach, konkursach itp.

 

 

ODZNACZENI HONOROWĄ NAGRODĄ IM. FRYDERYKA KREMSERA

 

ODZNACZENI

honorową nagrodą

im. FRYDERYKA KREMSERA

Lp.

Nawisko i imię

 1998

1.

Paweł Pierściński

2.

Edward Falkowski

3.

Jan Magierski     

4.

Helena Jurek

5.

Teofil Gołębiowski

6.

Jerzy Giergielewicz

7.

Juliusz Garztecki

8.

Wanda Skowron

9.

Jerzy Drogomir

10.

Adam Czarnowski

11.

Waldemar Doniec

12.

Władysław Rospondek

13.

Mirosław Wojalski

1999

14.

Andrzej Przedlacki

15.

Adam Gryczyński 

16.

Zbigniew Kot

17.

Edward Hartwig

18.

Tadeusz Maczubski

19.

Andrzej Kowalik

20.

Bogdan  Tarasiuk

2000

21.

Jerzy Lubczyński

22.

Jerzy Żymirski

23.

Lech Charewicz

2001

24.

Tadeusz Szafarczyk

25.

Tadeusz J. Chmielewski

2002

26.

Marek Krzemień

27.

Stanisław Orłowski

28.

Bolesław Jurek

29.

Leszek Kurpiewski

30.

Jan Spałwan

2004

31.

Fedyczek Zbigniew

32.

Fedyczek Elżbieta

33.

Andrzej Danowski

2005

34.

Zespół Redakcyjny kwartalnika "Jaćwież" 

2007

35.

Jerzy Wygoda

2009

36.

Edward Kutuła

37.

Jerzy Maciejewski

2012

38.

Henryk Hadasz

39.

Piotr Joszko

2013

40.

Bohdan Bazyliński

2015

41.

Wilhelm Szarżanowicz

42.

Paweł Raczyński

43.

Grzegorz Podbiał

2016

44.

Alojzy Ziółkowski

45.

Izabela Rucińska

46.

Włodzimierz Sakwiński

 

Członkowie Kapituły
Nagrody Honorowej im. Fryderyka Kremsera:
Lp. Imię i Nazwisko
1. Wanda Skowron
2. Mirosław Zbigniew Wojalski
3. Andrzej Danowski
4. Izabela Rucińska
5. Paweł Raczyński
6. Włodzimierz Sakwiński

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Nazwa Strony, Designed by Alpha Studio - darmowe szablony