Regulamin Odznaki Fotografii Krajoznawczej (OFK)

Regulamin Odznaki Fotografii Krajoznawczej w formacie PDF

Tabelą punktów- w formacie PDF

§ 1

Odznaka Fotografii Krajoznawczej, zwana w skrócie OFK, jest ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w celu zachęcenia:

 1. turystów do lepszego poznawania za pomocą fotografii, kraju ojczystego, jego krajobrazu i przyrody, zabytków sztuki, kultury, folkloru, współczesnego życia i dorobku we wszystkich dziedzinach;
 2. fotografujących do rozwijania swojej wiedzy krajoznawczej i wykorzystywania jej w działalności fotograficznej, a tym samym do wzbogacania swoim dorobkiem dokumentalnym i artystycznym ogólnych osiągnięć społecznego ruchu krajoznawczego w Polsce;
 3. działaczy ruchu fotograficznego i krajoznawczego do udziału w krzewieniu wiedzy o kraju za pomocą fotografii oraz upowszechnienia umiejętności fotografowania wśród turystów, do zaangażowania w dokumentowaniu pamiątek przeszłości i wszelkich dziedzin współczesności oraz w rejestrowaniu zachodzących w nich przemian.

§ 2

OFK jest wyróżnieniem i może być noszona jedynie przez osobę, która posiada potwierdzenie przyznania odznaki.

§ 3

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego sprawuje nadzór nad OFK za pośrednictwem Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, która ustala regulamin OFK i wzór Dzienniczka Odznaki Fotografii Krajoznawczej. Komisja mianuje instruktorów fotografii PTTK i powołuje Główny Referat Weryfikacyjny OFK. Zatwierdza ogniwa terenowe, uprawnione do przeprowadzania weryfikacji OFK i jej popularyzacji, oraz ustala kierunki działania w tym zakresie.

§4

 1. Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu popularnym – (POFK) i brązowym – (BOFK), weryfikują Instruktorzy Fotografii PTTK.
 2. Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu srebrnym – (SOFK), weryfikują Terenowe Zespoły Weryfikacyjne Instruktorów Fotografii PTTK.
 3. Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu złotym – (ZOFK) i dużym – (DOFK), weryfikuje Główny Referat Weryfikacyjny.
 4. Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu honorowym – (OFK HON) przyznaje Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.

§ 5

O przyznanie OFK ubiegać się może każdy, kto spełnił warunki określone regulaminem OFK.

§6

OFK zdobywana jest w oparciu o system punktów zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (**). Przyznaje się ją za aktywność:

 1. w uprawianiu fotografii krajoznawczej,
 2. w podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji fotograficznych i krajoznawczych,
 3. w pracach organizacyjnych ruchu fotograficznego i krajoznawczego.

§7

OFK przyznawana jest w stopniach:

 • popularnym – (POFK), wymagającym uzyskania 60 pkt.
 • brązowym – (BOFK), wymagających uzyskania dalszych 100 pkt.
 • srebrnym – (SOFK), wymagających uzyskania dalszych 500 pkt.
 • złotym – (ZOFK), wymagających uzyskania dalszych 1000 pkt.
 • dużym – (DOFK), wymagającym uzyskania dalszych 4000 pkt.
 • honorowym – (OFK HON) – przyznawanym wg zasad określonych § 13 niniejszego regulaminu . ( skróty nazw stopni odznaki dotyczą tabeli punktacji).

Zdobycie Odznaki Fotografii Krajoznawczej w stopniu złotym i wyższym a także każde powtórzenie jest honorowane „Certyfikatem OFK”, (*)

Certyfikat OFK jest wręczany na Forum Fotografii Krajoznawczej lub innej wiodącej imprezie fotografii krajoznawczej organizowanej przez KFK ZG PTTK (*)

Certyfikat OFK jest wręczany przez przedstawiciela GRW lub innego członka Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK wyznaczonego przez Przewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK (*)

§8

OFK w stopniu popularnym – (POFK), przeznaczona jest dla szerokich rzesz turystów zainteresowanych fotografią znajdujących się na początku swojej fotograficznej drogi. OFK w stopniu popularnym (POFK) weryfikują i przyznają Instruktorzy Fotografii PTTK, działający w tym zakresie samodzielnie.

§9

OFK w stopniu brązowym – (BOFK), przeznaczona jest dla fotografów średnio zaawansowanych. Wymagania, jakie powinien spełnić starający się o nią mają zainteresować go swoim regionem. BOFK weryfikują i przyznają Instruktorzy Fotografii PTTK, działający w tym zakresie samodzielnie.

§ 10

OFK w stopniu srebrnym – (SOFK), przeznaczona jest dla zaawansowanych fotoamatorów. Starający się o nią powinien wykazać się podstawowymi umiejętnościami technicznymi i teoretycznymi w zakresie fotografii oraz doświadczeniem organizacyjnym i wiedzą krajoznawczą. Odznakę w stopniu srebrnym – (SOFK) weryfikują i przyznają Terenowe Zespoły Weryfikacyjne OFK złożone z minimum trzech Instruktorów Fotografii PTTK.

§ 11

OFK w stopniu złotym – (ZOFK), przeznaczona jest dla fotografujących o dużych kwalifikacjach, posiadających znaczne doświadczenie krajoznawcze i organizacyjne. Weryfikowana jest i przyznawana wyłącznie przez Główny Referat Weryfikacyjny OFK.

§ 12

OFK w stopniu dużym – (DOFK), przeznaczona jest dla wysoko kwalifikowanych fotografów krajoznawców posiadających znaczny dorobek w tej dziedzinie i wysokie kwalifikacje organizacyjne oraz krajoznawcze, uczestniczących w realizacji programu popularyzacji fotografii krajoznawczej. OFK w stopniu dużym – (DOFK), przyznaje Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK na wniosek Głównego Referatu Weryfikacyjnego OFK. Wręczana jest uroczyście na Forum Fotografów Krajoznawców lub na równorzędnych imprezach organizowanych przez KFK. Wielokrotne jej uzyskanie honorowane jest dodatkowo według oddzielnych kryteriów.

§ 13

OFK honorowa – (OFK HON), stanowi wysokie wyróżnienie za wybitne osiągnięcia na polu fotografii krajoznawczej lub za wybitną działalność w szeregach kadry fotograficznej. Przyznawana jest przez Forum Fotografów Krajoznawców na wniosek KFK ZG PTTK, opracowany według odrębnych kryteriów, ustalonych przez KFK ZG PTTK. Wręczana jest uroczyście wyłącznie na Forum Fotografów Krajoznawców wraz z dyplomem.

§ 14

OFK powinna być zdobywana i przyznawana w kolejności stopni. W ciągu roku można zdobyć jeden stopień OFK, z wyjątkiem POFK i BOFK, które można zdobyć w ciągu jednego roku.

§ 15

Czynności, wydarzenia i osiągnięcia zaliczone do OFK stopnia niższego nie mogą być ponownie wpisane i zaliczone do OFK stopnia wyższego lub do kolejnych powtórzeń odznak w stopniach: złotym – (ZOFK) i dużym (DOFK).

§ 16

Uznana przy weryfikacji danego stopnia OFK nadwyżka punktów może być zaliczona przy następnej weryfikacji na poczet OFK stopnia wyższego, o ile nie jest to sprzeczne z tabelą punktacji tego stopnia.

§ 17

KFK ZG PTTK może odmówić przyznania OFK lub pozbawić osobę posiadająca OFK prawa jej posiadania – za naruszenie zasad koleżeństwa, za działanie na szkodę PTTK lub za działalność uznaną za niezgodną z zasadami obowiązującego prawa.

§ 18

Spełnienie warunków regulaminowych powinno być udokumentowane w Dzienniczku Odznaki Fotografii Krajoznawczej.

§ 19

Dzienniczek OFK jest podstawowym dokumentem umożliwiającym przyznanie OFK danego stopnia w oparciu o przeprowadzoną weryfikację dokonanych w nim zapisów. Jego wzór można pobrać ze strony Internetowej KFK ZG PTTK. Zapisy mogą być też prowadzone w notesach lub zeszytach formatu A5 lub na wydruku komputerowym o układzie zgodnym z tabelami dzienniczka według wzoru określonego w załączniku nr 2 niniejszego regulaminu.

§ 20

Dzienniczek OFK powinien stanowić kronikę wydarzeń i osiągnięć jego posiadacza w zakresie fotografii. Pożądane jest, więc, by obok zapisów niezbędnych w celu zgromadzenia wymaganej ilości punktów do uzyskania weryfikacji danego stopnia OFK, posiadacz dzienniczka notował w nim również wszystkie godne uwagi i zapamiętania wydarzenia, czynności oraz osiągnięcia z dziedziny fotografii nawet te, które nie polegają punktowaniu wg tabeli OFK.

§ 21

Zapisy w dzienniczku OFK powinny być dokonywane zgodnie z jego układem i tabelą punktacji, w kolejności zdarzeń i osiągnięć w formie jasnej, zwięzłej i jednoznacznej.

§ 22

Poszczególne zapisy dokonań w dzienniczkach OFK, za które przysługuj ą punkty do odznaki, powinny być potwierdzone przez Instruktora Fotografii PTTK, po przeprowadzeniu przez niego weryfikacji tych zapisów w oparciu o przedłożone mu dowody ich wiarygodności. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brak jest Instruktora Fotografii PTTK – prawidłowo wypełniony i udokumentowany dzienniczek OFK można przedłożyć wraz z dowodami wiarygodności naniesionych zapisów w najbliższym Terenowym Zespole Weryfikacyjnym OFK . Gdy zaś i to jest niemożliwe, z uwagi na brak zespołu w danym regionie, można powyższe dokumenty przedłożyć lub przesłać do CFK PTTK w Łodzi im. W. Dońca

§ 23

Weryfikacja zapisów w dzienniczku OFK polega na badaniu ich zgodności ze stanem faktycznym, przedłożonymi dowodami i potwierdzeniami oraz na sprawdzeniu prawidłowości wyliczeń przysługujących punktów, w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązującą tabelę punktacji jak i na ewentualnej korekcie tych wyliczeń oraz zapisów.

§ 24

Potwierdzeniem przeprowadzonej weryfikacji i przyznania OFK danego stopnia jest odpowiedni wpis w Protokole przyznania OFK , dokonany przez: – Instruktora Fotografii PTTK przy OFK w stopniach: popularnym (POFK) i brązowym – (BOFK), – Terenowy Zespół Weryfikacyjny Instruktorów Fotografii PTTK przy stopniu srebrnym ( SOFK), – Główny Referat Weryfikacyjny OFK przy stopniu złotym (ZOFK) i pozostałych stopniach. Wpis taki powinien zawierać podpisy instruktorów fotografii PTTK dokonujących weryfikacji oraz pieczęcie funkcyjne, właściwe dla danej jednostki weryfikującej.

§ 25

Do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzygania o prawidłowości dokonanych zapisów i przeprowadzonych weryfikacji upoważniona jest KFK ZG PTTK.

§ 26

Główny Referat Weryfikacyjny OFK opracowuje i przedstawia Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK niezbędne zmiany regulaminu OFK.

§ 27

Dzienniczki, regulaminy są do pobrania ze strony internetowej KFK ZG PTTK, odznaki OFK są dostępne w CFK PTTK w Łodzi lub rozprowadzane przez biura oddziałów PTTK na zasadach ogólnie obowiązujących.

Regulamin niniejszy został przyjęty przez KFK ZG PTTK 16 listopada 2013 r., zatwierdzony Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr 5/XVIII/2013 z 3 grudnia 2013 r.

(*) punkty zostały wprowadzone uchwałą KFK ZG PTTK z dnia 28.02.2017 r.

(**) tabela została wprowadzona uchwałą KFK ZG PTTK z dnia 15.06.2024 r. tabela obowiązuje od dnia wprowadzenia uchwały (załącznik nr1).

Regulamin Odznaki Fotografii Krajoznawczej w formacie PDF

Tabelą punktów- w formacie PDF