Regulamin Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zakres i tryb działania oraz organizację i zasady tworzenia Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK (zwanej dalej Komisją).

Rozdział II
Zadania, tryb i zakres działania

§ 2

 1. Komisja jest fachowym organem doradczym Zarządu Głównego PTTK. Do zakresu działania Komisji należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK z zakresu upowszechniania fotografii krajoznawczej, archiwizowanie krajoznawstwa poprzez fotografię, kształtowanie polityki i koordynacja działalności kół i klubów fotografii krajoznawczej oraz oddziałowych i regionalnych komisji fotografii krajoznawczej.
 2. Komisja może występować w imieniu Zarządu Głównego PTTK do właściwych władz po uzyskaniu upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego PTTK.
 3. Komisja sporządza plan pracy na okres kadencji ujmując w nim zadania do realizacji. Plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.
 4. Komisja nie rzadziej niż raz w roku, informuje Zarząd Główny PTTK o realizacji planu.

§ 3

Do zadań Komisji należy realizacja uchwał Walnego Zjazdu PTTK, Zarządu Głównego PTTK
i Krajowej Konferencji Fotografii Krajoznawczej, w szczególności :

 1. tworzenie dokumentacji fotograficznej w postaci kroniki na podstawie aktualności PTTK,
 2. akcentowanie znaczenia fotografii krajoznawczej jako:
 3. materiału przydatnego dla wszystkich ogniw PTTK,
 4. materiału wykorzystywanego dla celów ilustracyjnych w wydawnictwach
  i popularyzacji, również internetowej,
 5. materiału pomocnego w szkoleniach, źródłach badań i opracowań historycznych,
 6. pożytecznego zajęcia uczestników imprez turystycznych, kształcącego
  w zagadnieniach nie tylko czysto techniczo-dokumentacyjnych, ale także
  w zakresie historii kultury i estetyki;
 7. dokumentowanie wszelkich stanów i wydarzeń obejmujących turystykę
  i krajoznawstwo;
 8. popularyzowanie fotografii krajoznawczej i jej roli przez inicjowanie i organizowanie plenerów, wystaw i konkursów fotograficznych i wydawnictw;
 9. zachęcanie do uprawiania fotografii krajoznawczej poprzez propagowanie zdobywania Odznaki Fotografii Krajoznawczej (dalej OFK);
 10. współorganizowanie różnych form szkolenia dla pozyskania i poszerzenia szeregów kadry posiadającej niezbędny poziom wiedzy;
 11. wsparcie merytoryczne funkcjonowania Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK (dalej CFK PTTK) oraz współdziałanie z CFK PTTK w zakresie wykonania zadań Komisji ;
 12. dążenie do ochrony wszelkich dokumentów (fotografie, publikacje itp.) związanych

z fotografią krajoznawczą, oraz do pozyskiwania ich do zbiorów CFK PTTK;

 • szkolenie, zgodnie z obowiązującymi w PTTK programami, instruktorów fotografii PTTK, egzaminowanie i nadawanie w imieniu Zarządu Głównego PTTK uprawnień oraz prowadzenie ich ewidencji;
 • upowszechnianie zdobywania OFK, przygotowywanie nowelizacji jej regulaminu, organizowanie sieci terenowych zespołów weryfikacyjnych i prowadzenie głównego referatu weryfikacyjnego dla wyższych stopni OFK;
 • inspirowanie i prowadzenie badań i studiów, organizowanie seminariów i konferencji na tematy związane z problematyką fotografii krajoznawczej;
 • opracowywanie i wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych
  i popularyzatorskich;
 • utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz reprezentowanie w nich PTTK, zgodnie
  z upoważnieniem Prezydium ZG PTTK;
 • współorganizowanie centralnych (ogólnopolskich) imprez turystycznych
  i krajoznawczych (jak Forum Fotografii Krajoznawczej, spotkania klubów i komisji fotograficznych PTTK, plenery szkoleniowe, wystawy i konkursy itp.);
 • wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki działań Komisji.

§ 4

1. Komisja, doceniając rozwój kadry zainteresowanej fotografią krajoznawczą, może przyznawać następujące wyróżnienia Komisji za osiągnięcia w zakresie fotografii krajoznawczej:

 1. List Gratulacyjny Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK.
 2. Dyplom Honorowy  Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, za znaczące osiągnięcia w dziedzinie twórczości fotograficznej o tematyce krajoznawczej.
 3. Dyplom „Zasłużony dla Fotografii PTTK”, za wybitne zasługi dla rozwoju fotografii PTTK w Polsce.
 4. Nagroda Honorowa im. Fryderyka Kremsera.

2. Komisja określa kryteria i zasady przyznawania wyróżnień, o których mowa w ust. 1 punkty od 1) do 4) podejmując w tej sprawie odpowiednie uchwały.

§ 5

 1. Komisja może realizować swoje zadania we współpracy z innymi organami fachowymi i jednostkami PTTK, których przedstawiciele, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć
  w jej posiedzeniach z głosem doradczym.
 2. W przypadku gdy działalność Komisji wchodzi w zakres działania innego organu fachowego Zarządu Głównego PTTK, działania powinny być uzgodnione między nimi. Przypadki sporne rozstrzyga Zarząd Główny PTTK.

Rozdział III
Zasady tworzenia

§ 6

 1. Komisja wybierana jest w głosowaniu tajnym podczas Krajowej Konferencji Fotografii Krajoznawczej (dalej Konferencja), w liczbie od 5 do 9 członków. Komisja wybierana jest na okres kadencji Zarządu Głównego PTTK. Kadencja Komisji obejmuje okres między konferencjami. Do wyborów Komisji mają zastosowanie zasady określone w Ordynacji Wyborczej PTTK.
 2. Konferencję zwołuje Komisja w ciągu 3 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK, przy czym zawiadomienia wysyłane są co najmniej na miesiąc przed terminem Konferencji, która powinna odbyć się nie później niż w ciągu 6 miesięcy po Walnym Zjeździe PTTK.
 3. W Konferencji uczestniczą z głosem decydującym delegaci wybrani w liczbie i na zasadach określonych w regulaminie Konferencji, uchwalonym przez Komisję i zatwierdzonym przez Zarząd Główny PTTK. Z głosem doradczym w Konferencji uczestniczą członkowie ustępującej Komisji, przedstawiciele jednostek regionalnych PTTK, przedstawiciele władz naczelnych PTTK i zaproszeni goście.
 4. Skład Komisji oraz zmiany w nim następujące w trakcie trwania kadencji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTTK.

§ 7

 1. Konferencja dokonuje oceny działalności Komisji oraz ustala wytyczne dla jej działalności w nowej kadencji.
 2. Uchwały Konferencji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy zgłoszonych delegatów.
 3. Uchwały Konferencji podawane są do wiadomości Zarządu Głównego PTTK.

§ 8

Oprócz Konferencji, Komisja może organizować roczne lub okresowe narady.

Rozdział IV
Organizacja i tryb pracy komisji

§ 9

 1. Komisja wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczących i sekretarza.
 2. Komisja może wnioskować do Zarządu Głównego PTTK o zawieszenie lub odwołanie członka Komisji w związku z nie uczestniczeniem w jej pracach.
 3. Komisja ma prawo dokooptować w głosowaniu tajnym nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 4. Współpracownikiem Komisji, uczestniczącym w jej posiedzeniach z głosem doradczym jest dyrektor CFK PTTK. Dyrektor CFK PTTK ma prawo delegować pracownika CFK na dane posiedzenie Komisji.

§ 10

Komisja działa bezpośrednio lub przez powołane przez siebie podkomisje lub zespoły robocze. Ich członkami mogą być także osoby spoza Komisji.

§ 11

 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego Komisji, lub działającego w jego zastępstwie wiceprzewodniczącego, w miarę potrzeb wynikających z zadań Komisji
  i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie i porządku obrad zebrania należy powiadomić Zarząd Główny PTTK oraz opiekunów Komisji z ramienia władz naczelnych PTTK, o ile tacy zostaną wyznaczeni, którzy w miarę możliwości uczestniczą
  w posiedzeniach Komisji.
 2. Prawo zwoływania posiedzeń Komisji przysługuje także Zarządowi Głównemu PTTK.
 3. Uchwały Komisji i zespołów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Uchwały Komisji są przekazywane Zarządowi Głównemu PTTK.
 4. Posiedzenia Komisji są protokołowane, zaś dokumentacja jej działalności przechowywana jest w CFK PTTK w Łodzi, a kopie przekazywane do Biura Zarządu Głównego PTTK.
 5. Obsługę biurowo-administracyjną Komisji zapewnia CFK  PTTK.

§ 12

 1. Komisja może stosować elektroniczną formę podejmowania uchwał, określając wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw podlegających zatwierdzeniu w drodze głosowania elektronicznego w następujący sposób:
  1. Głosowanie elektroniczne zarządzane jest przez przewodniczącego Komisji, lub działającego w jego zastępstwie wiceprzewodniczącego w sprawach, w których podjęcie decyzji jest uzasadnione bez konieczności odbywania posiedzenia w sposób tradycyjny, zaś zgromadzone dokumenty w sposób jednoznaczny umożliwiają podjęcie decyzji bez konieczności dodatkowych uzupełnień bądź objaśnień.
  1. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji.

2.  Zarządzający głosowanie określa czas jego trwania i sposób oddania głosu (mail lub oddanie głosu za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji). Po zakończeniu głosowania sporządzany jest protokół z jego przebiegu zaś podjętym uchwałom nadawana jest odpowiednia numeracja.

§ 13

 1. Prezydium Zarządu Głównego PTTK przysługuje prawo:

1) zawieszenia uchwał Komisji, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem Komisji lub interesami PTTK;

2) zawieszania członka Komisji, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem Komisji lub interesami PTTK;

3) zawieszania Komisji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem Komisji lub interesami PTTK.

 • Zarządowi Głównemu PTTK przysługuje prawo:

1) uchylenia uchwał Komisji, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK,      Regulaminem Komisji lub interesami PTTK;

2) odwołania członka Komisji, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem Komisji lub interesami PTTK;

3) odwołania Komisji, jeżeli jej działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutem PTTK, Regulaminem Komisji lub interesami PTTK. W przypadku odwołania Komisji, Zarząd Główny PTTK zwołuje w ciągu trzech miesięcy Konferencję w celu wyboru nowej Komisji.

§ 14

Komisja działa w oparciu o środki finansowe budżetu PTTK, za pośrednictwem Zarządu Głównego PTTK może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone, darowizn, środków UE i innych.

§ 15

Komisja używa podłużnej pieczęci firmowej o treści:

 Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Fotografii Krajoznawczej, adres i telefony oraz pieczęci okrągłej z logo Komisji o treści: Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK – do przedłużania legitymacji instruktorskich i do dyplomów Komisji.

§ 16

 1. Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu Głównego PTTK.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa, Statutu PTTK i Regulaminu Zarządu Głównego PTTK.

§ 17

 1. Regulamin uchwalony został przez Komisję w dniu 25 października 2023 roku.
 2. Regulamin, zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 90/XX/2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku, obowiązuje od dnia jej podjęcia.