Główny Referat Weryfikacyjny OFK

Regulamin Głównego Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Fotografii Krajoznawczej Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Głównego Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Fotografii Krajoznawczej Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, dalej zwanego GRW OFK, został uchwalony przez KFK ZG PTTK na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 8 Statutu PTTK i określa zakres, tryb działania i organizację pracy GRW OFK.

§2

Regulamin został zatwierdzony przez KFK ZG PTTK w dniu 24.06. 2016 r.

Rozdział II Zadania i zakres działania

§3

Główny Referat Weryfikacyjny OFK realizuje cele i zadania związane z weryfikacją Odznaki Fotografii Krajoznawczej w stopniu złotym i stopniu dużym.

Główny Referat Weryfikacyjny OFK potwierdza przeprowadzoną weryfikację i przyznanie Odznaki Fotografii Krajoznawczej w stopniu złotym i dużym, odpowiednim wpisem w protokole przyznania Odznaki Fotografii Krajoznawczej przez Główny Referat Weryfikacyjny OFK.

§4

Weryfikacją odznak w stopniu srebrnym zajmują się powołane Terenowe Zespoły Weryfikacyjne zgodnie w wykazem załączonym poniżej regulaminu Głównego Referatu Weryfikacyjnego OFK.

Wpis powinien zawierać podpisy trzech instruktorów fotografii PTTK dokonujących weryfikacji oraz pieczęcie funkcyjne, właściwe dla danej jednostki weryfikującej. Terenowe Zespoły Weryfikacyjne składają pisemne sprawozdania z dokonanych weryfikacji do Centrum Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK w Łodzi w terminie do 30 listopada danego roku.

§5

Do zadań GRW OFK należy:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z weryfikacją Złotej i Dużej Odznaki Fotografii Krajoznawczej.
 2. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Odznaki Fotografii Krajoznawczej.
 3. Opracowywanie i przedstawianie Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK ewentualnych proponowanych zmian regulaminu OFK.
 4. Prowadzenie archiwum oraz spraw związanych z kadrą Instruktorów Fotografii PTTK.

Rozdział III Zasady tworzenia Głównego Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Fotografii Krajoznawczej

§6

 1. Członkowie Głównego Referatu Weryfikacyjnego OFK są powoływani przez przewodniczącego Komisji spośród członków KFK ZG PTTK w liczbie 3 osób, na czas kadencji KFK ZG PTTK. Przewodniczący KFK ZG PTTK może odwołać członka GRW z pełnienia funkcji w GRW w przypadku nie wywiązywania się z podjętych zadań lub działań na szkodę Komisji
 • W przypadku długotrwałego, nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach GRW OFK lub z przyczyn losowych – przewodniczący KFK ZG PTTK ma prawo odwołać lub przyjąć rezygnację członka GRW OFK.
 • Kadencja GRW KFK obejmuje okres między Krajowymi Naradami Aktywu Fotografii Krajoznawczej.

§7

 1. Spotkania GRW OFK odbywają się przynajmniej raz na pół roku i mogą się odbywać wraz z zebraniami KFK ZG PTTK .
  1. W trakcie spotkań członkowie GRW OFK dokonują weryfikacji ZOFK i DOFK stwierdzając to swoimi podpisami w dzienniczku, zgodnie z regulaminem OFK.
   1. GRW OFK raz na pół roku przekazuje do KFK ZG PTTK listę przyznanych OFK.
   1. Członkowie GRW OFK opiniują wnioski złożone na mianowanie instruktorów fotografii PTTK i przedstawiają je do akceptacji KFK ZG PTTK.

Rozdział IV Organizacja i tryb pracy Głównego Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Fotografii Krajoznawczej

§8

 1. Całokształtem spraw związanych z nadawaniem OFK zajmują się:

1/ Główny Referat Weryfikacyjny OFK

2/ Terenowe Referaty Weryfikacyjne OFK

 • Terenowe Referaty Weryfikacyjne OFK działają przy Oddziałach lub innych jednostkach organizacyjnych PTTK. Terenowe Referaty Weryfikacyjne OFK są powoływane przez KFK ZG PTTK w składzie od 3 do 5 osób na wniosek Głównego Referatu Weryfikacyjnego OFK
 • Do zadań Terenowego Referatu Weryfikacyjnego OFK należy:

1/ weryfikacja i zatwierdzenie SOFK lub niższych;

2/ wnioskowanie w sprawie nadawania ZOFK, prowadzenie ewidencji przyznanych SOFK, BOFK, POFK

§9

Główny Referat Weryfikacyjny OFK spełnia następujące zadania: 1/ nadzoruje Terenowe Referaty Weryfikacyjne OFK i ich prace, 2/ weryfikuje i zatwierdza ZOFK i DOFK

3/ prowadzi ewidencję przyznawanych ZOFK i DOFK,

4/ podejmuje decyzje w sprawach odwoławczych i dotyczących Regulaminu OFK ,

§ 10

Wykazy aktywnych Instruktorów Fotografii PTTK i Terenowych Referatów Weryfikacyjnych OFK będą publikowane na stronie Internetowej Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK. Będą one podlegać weryfikacji po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.

§11

 1. Zebrania GRW OFK zwoływane są przez przewodniczącego Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK lub osobę przez niego upoważnioną w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
  1. Uchwały GRW OFK zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Uchwały GRW OFK przekazywane są KFK ZG PTTK.
   1. Zebrania GRW OFK są protokołowane, zaś dokumentacja jej działalności przechowywana jest w CFK PTTK w Łodzi, a kopie w biurze ZG PTTK.

§12

 1. KFK ZG PTTK przysługuje prawo uchylenia uchwał GRW OFK jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa, Statutem PTTK i/lub niniejszym regulaminem.
  1. Przepisy wynikające z Regulaminu KFK ZG PTTK stosuje się odpowiednio do GRW OFK.

§13

GRW OFK działa w oparciu o środki finansowe KFK ZG PTTK w ramach budżetu ZG PTTK,

§14

GRW OFK używa podłużnej pieczęci firmowej z napisem – polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Fotografii Krajoznawczej-Główny Referat Weryfikacyjny OFK i Instruktorów Fotografii Krajoznawczej” oraz innych pieczęci niezbędnych do weryfikacji OFK.

§15

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do KFK ZG PTTK.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu PTTK i Regulaminu ZG PTTK

Wrocław – Łódź 12.04.2016

Wykaz Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych OFK

Terenowe Zespoły Weryfikacyjne OFK ulokowane są w:

 1. Gdańsku przy Pomorskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK – dla województwa pomorskiego, oraz sąsiadujących :zachodniopomorskiego, warmińsko- mazurskiego i kujawsko -pomorskiego;
 2. Rzeszowie przy Sekcji Fotografii Krajoznawczej przy Kole Terenowym nr 32 PTTK – dla województwa podkarpackiego, oraz sąsiadujących: lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego;
 3. Wrocławiu przy Oddziale PTTK Wrocław – Fabryczna – dla województwa dolnośląskiego, oraz sąsiadujących: lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego;
 4. Cieszynie przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” dla województwa śląskiego;
 5. Łodzi przy CFK ZG PTTK- dla województwa łódzkiego (Terenowy Zespół Weryfikacyjny w Łodzi prowadzi weryfikację odznak dla osób z terenów, na których nie ma Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego);
 6. Radomiu przy Oddziale PTTK Ziemi Radomskiej dla województwa mazowieckiego.
 7. Wałbrzychu przy Oddziale PTTK „Ziemia Wałbrzyska” – dla województwa dolnośląskiego, oraz sąsiadujących: lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego

Stan na 2016 r. – uaktualnienia raz na rok.