Regulamin Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanowiło funkcję Instruktora Fotografii PTTK, Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTTK nr – 135/78 z dn. 27. XI. 1978 r. o powołaniu jednostopniowej funkcji kadrowej pn. „Instruktor Fotografii PTTK”, dążąc do umacniania i rozwoju ruchu fotografii krajoznawczej i zapewnienia wszechstronnej realizacji jego założeń programowych przez:

1/ zorganizowanie kadry i stworzenie jej naturalnego oparcia w systemie organizacyjnym PTTK,

2/ podkreślenie rangi społecznej i uhonorowanie działalności oraz osiągnięć osób szczególnie

aktywnych w upowszechnianiu krajoznawstwa przez fotografię .

1. Zadania Instruktora Fotografii PTTK

Instruktorzy Fotografii PTTK powoływani są przez KFK ZG PTTK i spełniają zadania określone regulaminem Instruktora Fotografii PTTK oraz zadania wynikające z regulaminu OFK, a w szczególności:

1. Popularyzują fotografię krajoznawczą i OFK na swoim terenie.

2. Weryfikują samodzielnie i przyznają OFK w stopniu popularnym POFK i brązowym BOFK.

3. Weryfikują wstępnie poszczególne zapisy w dzienniczkach OFK i wnioskują przyznanie OFK wyższych stopni (srebrnej OFK) do Terenowego Zespołu Weryfikacyjnego Fotografii PTTK swojego regionu / zgodnie z § 3 Regulaminu Głównego Referatu Weryfikacyjnego OFK KFK ZG PTTK/, (złotej OFK i dużych OFK) bezpośrednio do Głównego Referatu Weryfikacyjnego KFK ZG PTTK.

4. Udzielają porad i informacji w zakresie OFK i fotografii krajoznawczej osobom starającym się o przyznanie OFK.

5. Czynnie uczestniczą w pracach Zespołu Instruktorów Fotografii PTTK swojego regionu oraz w imprezach organizowanych przez ten zespół lub przez KFK ZG PTTK i innych organizatorów FK PTTK.

6. Prowadzą ewidencję przyznanych przez siebie OFK w stopniu popularnym POFK i brązowym BOFK, oraz zaopiniowanych podczas weryfikacji wstępnej OFK stopni wyższych.

7. Sporządzają roczne sprawozdania ze swojej działalności instruktorskiej i weryfikacyjnej OFK. Sprawozdania te przesyłają w obowiązkowym terminie do 30 listopada danego roku, bezpośrednio na adres mailowy podany na stronie KFK ZG PTTK.

8. Trzykrotne nieprzesłanie corocznego sprawozdania powoduje pozbawienie uprawnień IFK. O usunięciu z wykazu Instruktorów fotografii PTTK – decyduje Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

9. Interpretacja sposobu realizacji w/w zadań należy do KFK ZG PTTK.

2. Kryteria uzyskania uprawnień Instruktora Fotografii PTTK

1. Kandydatów na Instruktorów FK typuje Główny Referat Weryfikacyjny na wniosek Komisji, Klubów lub Zespołów FK, a także aktywnych Instruktorów FK PTTK.

2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie kadrowe PTTK , jakim jest Instruktor FK, musi spełniać następujące warunki:

a) być członkiem PTTK min. 5 lat

b) posiadać OFK w stopniu złotym

c) wyróżniać się aktywnością fotograficzną i organizacyjną w swoim środowisku lub w skali ogólnopolskiej

d) posiadać dorobek fotograficzny i przedstawić jego reprezentatywną część do oceny gronu instruktorów FK zebranych na corocznym Forum FK

e) zaprezentować w krótkim wystąpieniu swój dotychczasowy dorobek.

f) w przypadku osiągnięć publicystycznych należy je udokumentować

g) wykazać się wiedzą teoretyczną w zakresie fotografii krajoznawczej

h) zobowiązać się do rzetelnego wypełniania obowiązków Instruktora FK i corocznego przesyłania sprawozdań ze swej działalności.

3. Osoby które wykazują się znacznymi osiągnięciami w zakresie FK lub posiadają

wykształcenie kierunkowe, mogą być przez KFK ZG PTTK zwolnione z obowiązku wypełnienia wymogów pkt 2 ppk. g.

4. Mianowanie na Forum FK podlega zatwierdzeniu przez KFK ZG PTTK.

5. W szczególnych wypadkach Komisja może nadać uprawnienie poza Forum.

6. Komisja FK ZG PTTK posiada uprawnienia do ostatecznej interpretacji powyższych wymagań.

7. Kandydat na Instruktora FK, powinien:

a) przesłać do CFK zdjęcia formatu 24 x 30 w ilości 10 szt. (również w formie elektronicznej: zdjęcia, prezentacje multimedialne) do dnia 30 marca roku mianowania wraz załączonym oświadczeniem oryginalności prac.

b) do wniosku należy dołączyć kserokopie legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za br.

c) prezentacja powinna zawierać autorskie prace (tytuł, nazwisko autora, data wykonania) także w wypadku wykorzystania innych źródeł w prezentacji

d) prace przygotowane do prezentacji powinny pochodzić z terenu RP

e) załączyć opinię promotora

8. Kandydata na instruktora FK prezentuje promotor (Instruktor FK na Forum przed głosowaniem brak promotora dyskwalifikuje kandydata na IFK)

9. Akceptacja kandydatury na Forum podlega głosowaniu tajnemu przez uprawnionych do głosowania IF PTTK

10. Symbolicznym potwierdzeniem nadania uprawnień jest „Akt mianowania Instruktora Fotografii PTTK” wręczony w czasie trwania Ogólnopolskiego Forum Fotografii Krajoznawczej. (*)

11. Formalnym potwierdzeniem nadania uprawnień jest legitymacja IFK wydana przez Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im Waldemara Dońca na podstawie informacji KFK ZG PTTK o mianowaniu kandydata. (*)

12. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego dokumentu należy do KFK ZG PTTK(*)

3. Instruktor Fotografii PTTK ma prawo do:

1) czynnego udziału w imprezach organizowanych w ramach Forum Fotografii Krajoznawczej zgodnie z ich regulaminami,

2) otrzymywania koleżeńskiej pomocy ze strony agend i członków Forum Fotografii Krajoznawczej w realizacji zamierzeń twórczych, dotyczących fotografii krajoznawczej,

3) pełnienia funkcji wykładowcy i jurora,

4) otrzymywania bezpłatnie lub ze zniżką materiałów informacyjnych, propagandowych, szkoleniowych i programowych wydawanych przez PTTK zgodnie z postanowieniami władz Towarzystwa obowiązującymi w tej mierze,

5) korzystać ze zniżki w obiektach PTTK za okazaniem ważnej legitymacji instruktora i legitymacji PTTK,

6) noszenia odznaki kadrowej Instruktora Fotografii PTTK

4. Instruktor Fotografii PTTK ma obowiązek:

1) propagowania i aktywnego udziału w realizacji zadań programowych Forum Fotografii Krajoznawczej,

2) utrzymywania kontaktu z komórkami PTTK działającymi w zakresie jego zainteresowań fotograficzno-krajoznawczych,

3) służenia pomocą koleżeńską i doświadczeniem innym fotografom krajoznawcom