Regulamin ZIFK

Zasłużonego Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK

W celu uhonorowania za wieloletnią pracę w środowisku fotografii krajoznawczej Instruktora Fotografii PTTK, Komisja Fotografii PTTK ZG PTTK, postanowiła wprowadzić stopień  Zasłużonego Instruktora Fotografii PTTK.

Kandydatem na Zasłużonego Instruktora Fotografii PTTK może zostać Instruktor Fotografii PTTK, który:

  1. Składa regularnie sprawozdania ze swojej działalności
  2. Jest instruktorem co najmniej 15 lat

O przyznaniu  tytułu decyduje Komisja Fotografii PTTK ZG PTTK.

        Nominacja na Zasłużonych instruktorów fotografii PTTK odbywa się na dorocznym Forum Fotografów Krajoznawców PTTK.

Kandydat otrzymuje legitymację  Zasłużonego Instruktora Fotografii PTTK oraz odznakę wg załączonego wzoru.

Do głównych zadań Zasłużonego Instruktora Fotografii PTTK  należy w szczególności:

1/ aktywny udział w pracach środowiska  Fotografii Krajoznawczej PTTK;

2/ organizacja i popularyzacja na swoim terenie, organizacja  wystaw, konkursów fotograficznych, przeglądów multimedialnych itp.;

3/ popularyzacja, organizacja zdobywania oraz weryfikacja Odznaki Fotografii Krajoznawczej, zgodnie z jej regulaminem;

4/ prowadzenie szkoleń w zakresie fotografii dla aktywu poszczególnych dyscyplin i członków PTTK;

5/ służenie radą i pomocą wszystkim ogniwem PTTK w zakresie stosowania fotografii dla potrzeb turystyki;

6/ pełnienie zadań jurora wystaw i konkursów środowiskowych i wojewódzkich.

Zasłużeni Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej PTTK uprawieni  są do:

  • otrzymywania stałej informacji organizacyjnej z KFK PTTK;
  • udziału w Forum i innych spotkaniach aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK;
  • korzystania ze zniżek PTTK zgodnie z obowiązującymi przepisami;

              Na szczeblu krajowym zostaje powołane Kolegium Zasłużonych Instruktorów Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK. Do Kolegium wchodzą wszyscy  Zasłużeni Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej. Zadaniem Kolegium jest opracowywanie i propagowanie metod pracy z aktywem.

                    W ostatnim roku kadencji władz PTTK Komisja Fotografii Krajoznawczej przeprowadza weryfikację instruktorów, w oparciu o opinię Głównego Referatu OFK, dotyczącą aktywności instruktora w zakresie weryfikacji OFK oraz opinię wojewódzkiego zespołu instruktorów fotografii PTTK.

               Ewidencję instruktorów prowadzi sekretarz Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK, ogłaszając coroczne ogólnopolskie spisy kadry fotografii krajoznawczej.